Bahasa Jepang KULTUR

Tabel Huruf Hiragana

Huruf Hiragana

Hiragana merupakan huruf otentik bahasa Jepang yang berfungsi sebagai:

  1. Huruf yang membentuk kata-kata asli bahasa Jepang.
  2. Alternatif menuliskan kata yang huruf ‘Kanji’nya terlupa.
  3. Sebagai ‘Furigana’, yaitu tulisan kecil hiragana yang biasanya berfungsi membantu pelafalan dalam membaca huruf ‘Kanji’.

SeiOn Hiragana

SeiOn Hiragana berjumlah 46 huruf, huruf ini adalah huruf dasar Hiragana yang menjadi pembentuk kalimat asli bahasa Jepang.

Huruf Hidup
あ a い i う u え e お o
か ka き ki く ku け ke こ ko
さ sa し shi す su せ se そ so
た ta ち chi つ tsu て te と to
な na に ni ぬ nu ね ne の no
は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho
ま ma み mi む mu め me も mo
や ya ゆ yu よ yo
ら ra り ri る ru れ re ろ ro
わ wa     を wo
ん n

DakuOn Hiragana

DakuOn Hiragana adalah huruf hiragana dasar yang ditambahkan ( ” ) tenten dan ( ° ) maru sehingga dibaca berbeda dari huruf dasar SeiOn.

Huruf DakuOn
が ga ぎ gi ぐ gu げ ge ご go
ざ za じ ji ず zu ぜ ze ぞ zo
だ da ぢ (ji) づ (zu) で de ど do
ば ba び bi ぶ bu べ be ぼ bo
ぱ pa ぴ pi ぷ pu ぺ pe ぽ po

YoOn Hiragana

YoOn Hiragana menambahkan huruf や(ya), ゆ(yu), よ(yo) dibelakang huruf dasar Hiragana tertentu yaitu き(ki), し(shi), ち(chi), に(ni), ひ(hi), み(mi), り(ri) sehingga membuat pelafalan baru.

Huruf YoOn
(ya) (yu) (yo)
きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
しゃ sha しゅ shu しょ sho
ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
みゃ mya みゅ myu みょ myo
りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
じゃ ja じゅ ju じょ jo
ぢゃ (ja) ぢゅ (ju) ぢょ (jo)
びゃ bya びゅ byu びょ byo
ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

About the author

Aldiawan

Branding & Technology Enthusiast

Leave a Comment